CSS TAU

Riaditeľka Centra sociálnych služieb TAU

Riaditeľka CSS TAU

 

Kontakt:                        041/5989362

                                      cssturie.bohdalova@vuczilina.sk

 

Meno a priezvisko:         Ing. Elena Bohdalová

 

Rodinný stav:                  vydatá

Počet detí:                      dve

Národnosť:                      Slovenská

Trvalé bydlisko:               Rajecké Teplice

Vzdelanie:                         1984      VŠDS Žilina,  PEDAS                                       

Ďalšie vzdelávanie:          2015     Štandardy kvality, kurz 

                                          2015     Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, kurz

                                         2014    Individuálne plánovanie, nadstavbový kurz

                                         2014    Bazálna stimulácia, kurz

                                          2011    Sociálna rehabilitácia v praxi zariadení sociálnych služieb                                                               150 hodín, certifikovaný kurz

                                          2011    Sociálna práca, rozvoj kľúčových kompetencií pra  c. terapeutov                                                       154 hodín, osvedčenie

                                          2010    Základy psychiatrie

                                          2010    Supervízia v pomáhajúcich profesiách – 240 hodín                                                           osvedčenie, zapísaná v zozname supervízorov MPSVR SR

                                          2009    Manažérske zručnosti 35 hodín , osvedčenie

 

Odborná spôsobilosť: 

                                         2007    Vedúci zariadenia sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy

                                         2001    úsek sociálnej práce

                                         1993    úsek kontroly  

 

 

Profesionálna kariéra:

                                        Od roku 2004         DSS pre dospelých Turie 296, 01312 Turie

                                                                       /DSS TAU, Turie 296,01312Turie,

                                                                        CSS TAU, Turie 296,01312 Turie/

                                                                                   riaditeľka,

                                                                                   riaditeľka poverená riadením                                                                                                   riaditeľka na základe poverenia

                                        2004 -  2004                        SZČO 

 

                                        2004 -  2004                        ÚPSVR SR                                  

                                                                                    kontrola, riadenie, metodika ZSS

 

                                        1999 -  2003                        Krajský úrad v Žiline – odb. sociál. vecí

                                                                                   kontrola, riadenie, metodika ZSS

 

                                        1996 -  1999                        Krajský úrad v Žiline – odb. kontroly

                                                                                   kontrola, vedenie kontrolnej skupiny,

                                                                                   tvorba metodiky

                                       1991 -  1996                         Obvodný úrad Rajec    

                                                                                   kontrola, vedenie kontrolnej skupiny

                                       1986 -  1991                         Čs. štát. kúpele Raj. Teplice - riaditeľstvo

                                                                                   referent prevádzky -  kontrola kúpeľov

                                                                                   v pôsobnosti ústredia Rajecké Teplice

                                       1985 – 1986                          Považské stavebné družstvo Žilina

                                                                                   referent  personálneho oddelenia