CSS TAU

Podmienky prijatia

POSTUP PRI UMIESTŇOVANÍ OBČANOV (FYZICKÝCH OSÔB) DO ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

  • V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania je  povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vyššiemu územnému celku v rozsahu jeho pôsobnosti alebo ním zriadenej právnickej osobe, t. j. zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja – priamo poskytovateľovi sociálnych služieb. To neplatí, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
  • K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s ustanovením § 74 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
  • Ak príde fyzická osoba, ktorá je odkázaná na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania do zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ZSS") za účelom poskytnutia sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania a bolo jej vydané rozhodnutie a posudok o odkázanosti na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti, ZSS na základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osoby a na základe jej právoplatného rozhodnutia (prípadne aj posudku o odkázanosti) fyzickú osobu umiestni, ak má voľné miesto, t. j. uzatvorí s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v súlade s ustanoveniami § 74 zákona o sociálnych službách.
  • V prípade, že ZSS voľné miesto nemá, fyzickú osobu s jej súhlasom zaradí do Registra žiadostí o poskytovaní sociálnej služby na základe vyššie uvedených dokladov (žiadosť o uzatvorenie zmluvy, právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, posudok o odkázanosti) v súlade so zákonom o sociálnych službách.

ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Potvrdenie pri nástupe do Centra sociálnych služieb TAU

Poradovník a register žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 27.12.2022

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Zariadenia sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja

späť