CSS TAU

História

História CSS TAU

 

História Centra sociálnych služieb TAU

Starostlivosť o zdravotne postihnutých spoluobčanov umiestnených v našom centre sociálnych služieb sa začala  písať 23.7.1944 v Žiline na Bôriku, tzv. "Paľovej búde".

1.  zariadenie v rokoch 1944 - 1957

Útulňa sv. Jozefa v Turzovke - Ústav pre slabomyseľné chovanice v Žiline

(podľa  archívnych dokumentov)

 

Zriaďovateľ:    Ústredie Cyrilo - Metodejských ústavov Brno, Lerchova 65

Umiestnenie:   Filiálny dom kongregácie sestier Cyrilo - Metodejských

                            v Žiline na Bôriku č.d. 965

                           Jednalo sa o drevenú budovu. Budova je známa pod názvom - Paľová búda.

 

Počet obyvateľov          v roku  1944 - 19

                                                1946 - 38

                                                1948 -  31 (21 chlapcov, 10 dievčat)

Poslanie ústavu podľa správy o činnosti sociálneho domu Útulňa sv. Jozefa v Turzovke za rok 1946 ošetrovanie detí slabomyseľných a duševne úchylných /citácia podža archívnych dokumentov/

Počet zamestnancov v roku 1944 4 rehoľné sestry - Rehoľa sv. Cyrila a Metoda

23.VII.1944 boli do Útulne  v Turzovke premiestnení prví chovanci štátneho sirotinca v Beckove, z ktorých 19 previezli do filiálneho domu kongregácie sestier Cyrilo - Metodejských v Žiline. Tento údaj je zo správy o činnosti sociálneho domu Útulňa sv. Jozefa v Turzovke - Archív Žilina. Filiálny dom sa nachádzal na Bôriku č.d. 965. Jednalo sa o drevenú budovu známu ako - Paľova búda.


2. zariadenie v rokoch 1957 - 1980

Ústav sociálnej starostlivosti

Správca                        MNV Žilina

Nadriadený orgán:       KNV Banská Bystrica   

Riaditeľ ústavu:            Juraj Cimprich 1957 1971

                                     Félix Kozlík 1971 - 1980

Umiestnenie:                  Bôrik č.d. 965

Počet obyvatežov:        82

9. augusta 1957 prilo do ústavu pracova  desa sestier rádu Dcér sv. Frantika z Assisi. Boli to sestry: Anatólia, Lucia, Jolanta, Klementína, Valtrudis, Agripína, Adeltrudis, Kalista, Kordula a Eulália.

V roku 1961 chlapci premiestnení do ústavu v Smrečanoch

 

Počet zamestnancov v roku 1957 - 11, v roku 1980 - 21 zamestnancov.

 

3. zariadenie v rokoch 1980 - 1990

Ústav sociálnej starostlivosti

 

Zriaďovateľ:                     MNV Žilina

Nadriadený orgán:         KNV Banská Bystrica

Riaditeľ ústavu:               Félix Kozlík 1980 - 1990

Umiestnenie:                    Presťahovaný v roku 1980 do obce Turie, Turianskej doliny, č.d. 296,

                                         013 12 Turie

 Jednalo sa o zrekontruovanú budovu bývalej chaty, neskôr domov dôchodcov, ktorý bol presahovaný na ul. Republiky do iliny. Napriek tomu boli priestory pre obyvateľky stiesnené.

 

Počet obyvateľov           v roku 1980 - 82 žien

 

Poslanie ústavu podľa správy - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy

 

Počet zamestnancov v roku 1980 - postupne sa zvýšil na 39.

 

4. zariadenie v rokoch 1991 - 1996

Ústav sociálnej starostlivosti

 

Zriaďovateľ:                    Okresný úrad Žilina

Riaditeľ ústavu:              Mgr. Terézia Deptová 1991 - 1996

Umiestnenie:                   Turie 296, 013 12 Turie 

                                                                    

V roku 1992 bola zrealizovaná prístavba budovy ústavu, čím vznikli nové priestory na ubytovanie obyvateliek. Napriek tomu priestory pre obyvateľky boli i naďalej stiesnené.

Počet obyvateľov             od roku 1992 - 86 ien                                                                                        

Poslanie ústavu podľa správy - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy

 

Počet zamestnancov v roku 1996          -  42

 

5. zariadenie v rokoch 1996 - 1998

Ústav sociálnej starostlivosti

 

Zriaďovateľ:                     Krajský úrad Žilina

Riaditeľ ústavu:               Mgr. Terézia Deptová

Umiestnenie:                    Turie 296, 013 12 Turie 

Počet obyvateľov:           86 žien

 

Poslanie ústavu podľa správy - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy

 

Počet zamestnancov:       42

 

6. zariadenie v rokoch 1998 - 2002

Domov sociálnych služieb pre dospelých

 

Zriaďovateľ:                    Krajský úrad Žilina

Riaditeľ ústavu:               Mgr. Terézia Deptová

Umiestnenie:                   Turie 296, 013 12 Turie 

Počet obyvateľov:            86 žien

 

Poslanie domova - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení.

Počet zamestnancov       42

 

7. zariadenie v rokoch 2002 - 2010

Domov sociálnych služieb pre dospelých - do 31.5.2010

 

Zriaďovateľ:                     od 1.7.2002 Žilinský samosprávny kraj

Riaditeľ ústavu:               Mgr. Terézia Deptová - do roku 2003

                                         Jarmila Halasová - od 1.1.2004 do 30.6.2004

                                          Ing. Elena Bohdalová - od 1.7.2004

Umiestnenie:                     Turie 296, 013 12 Turie 

Počet obyvateľov:             86 žien

 

Poslanie domova - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení do roku 2008, od 1.1.2009 podža zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona č .455/1991 Zb. /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

 

Počet zaamestnancov       42 - 50

 

8. zariadenie po roku 2010

Domov sociálnych služieb TAU - od 1.6.2010

 

Zriaďovateľ:                     Žilinský samosprávny kraj

Riaditeľ ústavu:               Ing. Elena Bohdalová

Umiestnenie:                    Turie 296, 013 12 Turie

Počet obyvateľov:           86 žien

 

Poslanie domova - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení do roku 2008, od 1.1.2009 podža zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona č .455/1991 Zb. /živnostenský zákon/ v znení neskorích predpisov.

 

Počet zamestnancov       50,5
 
 
9. zariadenie po 1.1.2013

Centrum sociálnych služieb TAU - od 1.1.2013
 
 
Zriaďovateľ:                Žilinský samosprávny kraj
 
Riaditeľ:                     Ing. Elena Bohdalová
 
Umiestnenie:               Turie 296, 013 12 Turie
 
Počet PSS:                 96
 
 
Počet zamestnancov    54,7