Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba
- odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /ďalej len zákon o živnostenskom podnikaní/ v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov /ďalej len Zákon o sociálnych službách/ajej stupeň odkázanosti je najmenej č. V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
- nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3

Poskytuje sa
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia,
- ubytovanie
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie,
-ďalej sa môže poskytovať
- psychologické poradenstvo,
- fyzioterapia – rehabilitácia.
Zabezpečuje sa:
- rozvoj pracovných zručností
- pomoc pri pracovnom uplatnení,
- záujmová činnosť
Utvárajú sa podmienky na:
- úschovu cenných vecí
V DSS sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje DSS ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 Zákona o sociálnych službách.

25 Years Of Experiences  25 Years of Experinces  Experince
 
 

© 2023 CSS Tau Turie