1. zariadenie v rokoch 1944 - 1957

Starostlivosť o zdravotne postihnutých spoluobčanov umiestnených v našom centre sociálnych služieb sa začala písať 23.7.1944 v Žiline na Bôriku, tzv. "Paľovej búde".

Útulňa sv. Jozefa v Turzovke - Ústav pre slabomyseľné chovanice v Žiline
(podľa archívnych dokumentov)
Zriaďovateľ: Ústredie Cyrilo - Metodejských ústavov Brno, Lerchova 65
Umiestnenie: Filiálny dom kongregácie sestier Cyrilo - Metodejských v Žiline na Bôriku č.d. 965 Jednalo sa o drevenú budovu. Budova je známa pod názvom - Paľová búda.
Počet obyvateľov v roku 1944 - 19
1946 - 38
1948 - 31 (21 chlapcov, 10 dievčat)
Poslanie ústavu podľa správy o činnosti sociálneho domu Útulňa sv. Jozefa v Turzovke za rok 1946 ošetrovanie detí slabomyseľných a duševne úchylných \/citácia podľa archívnych dokumentov\/
Počet zamestnancov v roku 1944: 4 rehoľné sestry - Rehoľa sv. Cyrila a Metoda

2. zariadenie v rokoch 1957 - 1980

23.VII.1944 boli do Útulne v Turzovke premiestnení prví chovanci štátneho sirotinca v Beckove, z ktorých 19 previezli do filiálneho domu kongregácie sestier Cyrilo - Metodejských v Žiline. Tento údaj je zo správy o činnosti sociálneho domu Útulňa sv. Jozefa v Turzovke - Archív Žilina. Filiálny dom sa nachádzal na Bôriku č.d. 965. Jednalo sa o drevenú budovu známu ako - Paľova búda.

Ústav sociálnej starostlivosti
Správca : MNV Žilina
Nadriadený orgán: KNV Banská Bystrica
Riaditeľ ústavu:
Juraj Cimprich 1957 - 1971
Félix Kozlík 1971 - 1980
Umiestnenie: Bôrik č.d. 965
Počet obyvatežov: 82
9. augusta 1957 prišlo do ústavu pracovať desať sestier rádu Dcér sv. Františka z Assisi. Boli to sestry: Anatólia, Lucia, Jolanta, Klementína, Valtrudis, Agripína, Adeltrudis, Kalista, Kordula a Eulália.
V roku 1961 chlapci premiestnení do ústavu v Smrečanoch
Počet zamestnancov v roku 1957 - 11, v roku 1980 - 21 zamestnancov.

3. zariadenie v rokoch 1980 - 1990

Ústav sociálnej starostlivosti
Zriaďovateľ: MNV Žilina Nadriadený orgán: KNV Banská Bystrica
Riaditeľ ústavu: Félix Kozlík 1980 - 1990
Umiestnenie: Presťahovaný v roku 1980 do obce Turie, Turianskej doliny, č.d. 296, 013 12 Turie
Jednalo sa o zrekonštruovanú budovu bývalej chaty, neskôr domov dôchodcov, ktorý bol presťahovaný na ul. Republiky do Žiliny. Napriek tomu boli priestory pre obyvateľky stiesnené.
Počet obyvateľov v roku 1980 - 82 žien
Poslanie ústavu podľa správy - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy
Počet zamestnancov v roku 1980 - postupne sa zvýšil na 39.

4. zariadenie v rokoch 1991 - 1996

Ústav sociálnej starostlivosti
Zriaďovateľ: Okresný úrad Žilina
Riaditeľ ústavu: Mgr. Terézia Deptová 1991 - 1996
Umiestnenie: Turie 296, 013 12 Turie
V roku 1992 bola zrealizovaná prístavba budovy ústavu, čím vznikli nové priestory na ubytovanie obyvateliek. Napriek tomu priestory pre obyvateľky boli i naďalej stiesnené.
Počet obyvateľov od roku 1992 - 86 žien
Poslanie ústavu podľa správy - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy
Počet zamestnancov v roku 1996 - 42

5. zariadenie v rokoch 1996 - 1998

Ústav sociálnej starostlivosti
Zriaďovateľ: Krajský úrad Žilina
Riaditeľ ústavu: Mgr. Terézia Deptová
Umiestnenie: Turie 296, 013 12 Turie
Počet obyvateľov: 86 žien
Poslanie ústavu podľa správy - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy
Počet zamestnancov: 42

6. zariadenie v rokoch 1998 - 2002

Domov sociálnych služieb pre dospelých
Zriaďovateľ: Krajský úrad Žilina
Riaditeľ zariadenia: Mgr. Terézia Deptová
Umiestnenie: Turie 296, 013 12 Turie
Počet obyvateľov: 86 žien
Poslanie domova - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy v súlade so zákonom č. 195\/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení.
Počet zamestnancov: 42

7. zariadenie v rokoch 2002 - 2010

Domov sociálnych služieb pre dospelých - do 31.5.2010
Zriaďovateľ: od 1.7.2002 Žilinský samosprávny kraj
Riaditeľ zariadenia: Mgr. Terézia Deptová - do roku 2003
Jarmila Halasová - od 1.1.2004 do 30.6.2004
Ing. Elena Bohdalová - od 1.7.2004
Umiestnenie: Turie 296, 013 12 Turie
Počet obyvateľov: 86 žien
Poslanie domova - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy v súlade so zákonom č. 195\/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení do roku 2008, od 1.1.2009 podža zákona č. 448\/2008 Z.z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona č .455\/1991 Zb. \/živnostenský zákon\/ v znení neskorších predpisov.
Počet zamestnancov: 42-50

8. zariadenie po roku 2010

Domov sociálnych služieb TAU - od 1.6.2010
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Riaditeľ zariadenia: Ing. Elena Bohdalová
Umiestnenie: Turie 296, 013 12 Turie
Počet obyvateľov: 86 žien
Poslanie domova - starostlivosť o zdravotne znevýhodnené ženy v súlade so zákonom č. 195\/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v platnom znení do roku 2008, od 1.1.2009 podža zákona č. 448\/2008 Z.z. o sociálnych slubách a o zmene a doplnení zákona č .455\/1991 Zb. \/živnostenský zákon\/ v znení neskorích predpisov.
Počet zamestnancov: 50,5

9. zariadenie po 1.1.2013

Centrum sociálnych služieb TAU - od 1.1.2013
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Riaditeľ zariadenia: Ing. Elena Bohdalová
Umiestnenie: Turie 296, 013 12 Turie
Počet PSS: 96
Počet zamestnancov 79

 
 

© 2023 CSS Tau Turie