Blog

Aktuality

Zariadenie A:

ZELENÝ STAV

V zariadení nebolo identifikované ochorenie COVID-19.

Apr 2024

Výtvarné spektrum - KrKS Žilina

5_talentovanych_prijimateliek_z_css_tau_prihlasilo_svoje_vytvarne_prace_do_krajskej_sutaze_neprofesionalnych_vytvarnikov

Viac aktualít

O nás

CSS Tau Turie

CSS TAU v súlade s platnou legislatívou poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou, týždennou pobytovou formou i ambulantnou formou, v špecializovanom zariadení celoročnou pobytovou formou a ambulantnou formou, v zariadení podporovaného bývania celoročnou pobytovou formou a podporu samostatného bývania terénnou formou. Špecializované sociálne poradenstvo poskytuje ambulantnou a terénnou formou, prepravnú službu terénnou formou.

Poslaním Centra sociálnych služieb TAU je poskytovanie sociálnych služieb v regióne, ako verejné zariadenie Žilinského samosprávneho kraja, v súlade so Zákonom o sociálnych službách, pre dospelých so zdravotným znevýhodnením, v domove sociálnych služieb celoročnou a týždennou pobytovou formou i ambulantnou formou, v špecializovanom zariadení celoročnou pobytovou formou a ambulantnou formou, v zariadení podporovaného bývania celoročnou pobytovou formou, podporu samostatného bývania terénnou formou, prepravnej služby terénnou formou a špecializovaného sociálneho poradenstva ambulantnou formou i terénnou formou na princípe  odborného  a profesionálneho prístupu.

Našou víziou je zariadenie sociálnych služieb fungujúce na princípe ľudskosti, solidarity, zachovania individuality prijímateľov sociálnych služieb, vytvárajúce podmienky domova a bezpečného prostredia v spolupráci s rodinou a komunitou. Zariadenie, ktoré učí zážitkovou formou a cielene podporuje talenty, individuálne danosti a schopnosti, ktoré posúva prijímateľa sociálnych služieb na ceste k sebestačnosti a sprevádza ho na jeho ceste životom.

Hodnoty

  • profesionalita,
  • odbornosť,
  • čestnosť,
  • ochota pomáhať,
  • úcta,
  • princíp dobrovoľníctva,
  • zodpovednosť,
  • otvorenosť,
  • partnerský prístup,
  • etický princíp

Naše služby

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba - odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení CSS TAU sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa Zákona o sociálnych službách, jej stupeň odkázanosti je najmenej č. V amá zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha /autizmus/, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 Zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Podpora samostatného bývania

Podpora samostaného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomocpri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.

Špecializované sociálne poradenstvo

Cieľovou skupinou pre poskytovanie odbornej činnosti špecializovaného sociálneho poradenstva sú fyzické osoby postihnuté Alzheimerovým ochorením alebo iným druhom demencií a rodinným príslušníkom osôb s takýmto ochorením.

Prepravná služba

Prepravná služba - sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

 
 

© 2024 CSS Tau Turie