Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení CSS TAU sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa Zákona o sociálnych službách, jej stupeň odkázanosti je najmenej č. V amá zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha /autizmus/, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Poskytuje sa:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie aúdržba bielizne ašatstva,
- osobné vybavenie,
ďalej sa môže poskytovať:
- fyzioterapia – rehabilitácia,
- psychologické poradenstvo,

Zabezpečuje sa:
- rozvoj pracovných zručností
- pomoc pri pracovnom uplatnení,
- záujmová činnosť.
Utvárajú sa podmienky na:
- úschovu cenných vecí.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 Zákona o sociálnych službách.

25 Years Of Experiences  25 Years of Experinces  Experince
 
 

© 2023 CSS Tau Turie