Podpora samostatného bývania

Podpora samostaného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.

V rámci podpory samostatného bývania sa okrem činností uvedených v odseku 1 poskytuje:
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Vykonáva:
- preventívna aktivita,
- sociálna rehabilitácia

25 Years Of Experiences  25 Years of Experinces  Experince
 
 

© 2023 CSS Tau Turie