Prepravná služba

Prepravná služba - sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Cieľovou skupinou je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Miesto poskytovania prepravnej služby - okres Žilina

Forma poskytovania prepravnej služby – terénna

25 Years Of Experiences  25 Years of Experinces  Experince
 
 

© 2023 CSS Tau Turie