Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 Zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu sa poskytuje:
- ubytovanie,
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia,
- pomoc pri uplatňovaní práv aprávom chránených záujmov,
- utvárajú sa podmienky na prípravu stravy,
ďalej môže poskytovať:
- stravovanie,
- psychologické poradenstvo,
- fyzioterapia - rehabilitácia.

25 Years Of Experiences  25 Years of Experinces  Experince
 
 

© 2023 CSS Tau Turie